Návrh na vklad do katastra vzor

Návrh na vklad je žiadosť, ktorou žiadame kataster, aby na základe zmluvy zapísal do katastra nové údaje (napr. nového vlastníka, ktorý kúpil pozemok). Najčastejšie ide o zápis kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, záložnej zmluvy  alebo o zápis zmluvy o vecnom bremene.

 

 

9.00 

Po pripísaní platby na náš účet bude vzor doručený na uvedenú e-mailovú adresu. Viac v obchodných podmienkach.

Návrh na vklad musí obsahovať množstvo údaje (mená, priezviska, rodné čísla atď.) a prílohy, ktoré predpisuje katastrálny zákon. Návrh sa podáva na príslušný okresný úrad – na okresný úrad v ktorého územnom obvode ležia dotknuté nehnuteľnosti. Podpisy v návrhu na vklad nie je potrebné úradne osvedčiť.

Návrh na vklad možno podať v papierovej forme aj elektronicky. Štandardný poplatok za papierový návrh na vklad je 66 eur (pokiaľ zmluva neobsahuje viac druhov právnych úkonov).

Za urýchlené konanie o návrhu na vklad sa platí 266 eur. Viac o výške poplatkov je uvedené v zákone o správnych poplatkoch.