Záložná zmluva kataster (vzor)

Záložnou zmluvou sa zriaďuje záložné právo.

Účelom záložného práva je zabezpečiť („poistiť“) splnenie pohľadávky. V prípade ak pohľadávka nie je včas splnená, záložný veriteľ ju môže uspokojiť speňažením zálohu. Zálohom môžu byť hnuteľné aj nehnuteľné veci.

Vzor tejto záložnej zmluvy je určený na nehnuteľnosti a zapisuje sa teda do katastra. Vzor bol použitý v praxi a obsahuje všetky náležitosti predpísané katastrálnym zákonom.

Záložnú zmluvu uzatvára záložný veriteľ a záložca (vlastník zálohu). Vlastník veci (zálohu) môže a nemusí byť dlžníkom zabezpečenej pohľadávky. Záložca teda môže poskytnúť záloh na to, aby „ručil“ inej osobe. Práve tento vzor je použitý na takýto prípad – keď je dlžník a záložca iná osoba. Záložcom sú v tomto vzore dvaja manželia.

14.90 

Po pripísaní platby na náš účet bude vzor doručený na uvedenú e-mailovú adresu. Viac v obchodných podmienkach.