Obchodné podmienky webu ondrejhalama.sk

Obchodné meno a miesto podnikania predávajúceho

Elektronický obsah, knihy, prípadne iný tovar na webovej stránke ondrejhalama.sk a na jej podstránkach poskytuje Mgr. Ondrej Halama, miesto podnikania: Gaštanová 3089/52, 01007 Žilina, IČO: 44129599 (ďalej aj „predávajúci“).

Elektronickým obsahom sa na účely týchto obchodných podmienok rozumejú dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe, najmä počítačové programy, aplikácie, hry, hudba, videá alebo texty.

Kontaktné údaje

E-mail: info@ondrejhalama.sk , telefón: 0949 602552

Objednanie, platobné a dodacie podmienky

Na zakúpenie produktov je potrebné vyplniť objednávku, odoslať ju a uhradiť kúpnu cenu.

Cena za elektronický obsah a iný tovar sa uhrádza dvoma formami:

– platba bankový prevodom vopred,

– platba na dobierku.

Ceny sú uvedené pri popise jednotlivých produktov.

Elektronický obsah sa doručuje na e-mail a hmotné tovary sa doručujú poštou na adresu uvedenú kupujúcim. Hmotný tovar aj elektronický obsah je zasielaný po pripísaní platby na náš účet (či už z dobierky, alebo z prevodu). Tovar alebo elektronický obsah je doručený do 14 dní od odoslania objednávky (v prípade platby na dobierku) alebo od uhradenia ceny (v prípade priamej platby). Ak má zákazník záujem na rýchlejšom dodaní, kontaktujte nás.

Reklamácie

Reklamácie a sťažnosti je možné zasielať na e-mail: info@ondrejhalama.sk. Reklamácie riešime spravidla do 24 hodín. Pokiaľ ide o zložitejšiu záležitosť, reklamáciu vybavíme do 14 dní.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. To sa nevzťahuje na zmluvy o predaji kníh (vrátane e-bookov).

Udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy. Odoslaním objednávky na elektronický obsah spotrebiteľ výslovne súhlasí so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a súčasne odoslaním objednávky spotrebiteľ potvrdzuje, že bol riadne poučený o skutočnostiach uvedených v predchádzajúcej vete.

Formulár na odstúpenie je uvedený na konci týchto obchodných podmienok.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:

– uzavretia zmluvy (pri e-dokumentoch) ,

– keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar (pri papierových knihách a inom tovare).

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením na e-mail info@ondrejhalama.sk, alebo na adrese Ondrej Halama, Gaštanová 52, Žilina. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Zodpovednosť predávajúceho za vady

Predávajúci zodpovedá za vady dodaného tovaru a elektronického obsahu podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

Ak ide o vadu produktu (tovaru), ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Minimálna doba viazanosti zmluvou

Kúpna zmluva uzavretá na webovej stránke ondrejhalama.sk a jej podstránkach zaväzuje spotrebiteľa do jej splnenie, t. j. do zaplatenia a prevzatia tovaru.

Vlastnosti elektronického obsahu

E-booky predávané kupujúcim sú predávané vo formáte PDF, s ochranou proti kopírovaniu a s možnosťou vyhľadávania. Zakúpený e-book je označený menom zákazníka (zvyčajne na prvej strane, kde sa uvádzajú vydavateľské údaje).

Riešenie sporov

Ak reklamácia alebo sťažnosť nebola vybavená vo vyššie uvedenej lehote, spory vyplývajúce zo spotrebiteľských vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim môže kupujúci riešiť cez Združenie na ochranu práv občana – AVES, alebo cez iný subjekt alternatívneho riešenia sporov uvedený tu. Spory je možné riešiť aj prostredníctvom všeobecných súdov Slovenskej republiky.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina.

Formulár na odstúpenie

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu ………….. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

– Dátum ………..…

* Nehodiace sa prečiarknite.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 23.05.2023 do odvolania.

Ondrejhalama.sk