Návrh na výmaz záložného práva (vzor)

Záložné právo môže zaniknúť spôsobom uvedeným v § 151md Občianskeho zákonníka. Následne musíme požiadať kataster o jeho výmaz. Práve vtedy predkladáme katastru návrh na výmaz záložného práva, ktorý musí obsahovať náležitosti podľa katastrálneho zákona.

Tento vzor návrhu je pre prípady, keď nastalo vzdanie sa záložného práva zo strany záložného veriteľa.

Formát vzoru: .doc