Prístupová cesta k domu a pozemku

Čo je prístupová cesta?

V bežnej reči sa pod prístupovou cestou rozumie nielen cesta (stavba), ale akýkoľvek pozemok, po ktorom sa môže vlastník dostať k pozemku alebo k stavbe. Prístupová cesta je jedna zo základných požiadaviek, ktoré treba skontrolovať pri kúpe pozemku alebo stavby. Dnes je to možné overiť už aj cez internet v katastrálnej mape.

Čo ak prístupová cesta neexistuje?

Bez prístupovej cesty je pozemok v podstate nevyužiteľný, preto slovenské právo pozná možnosti ako zabezpečiť prístupovú cestu aj k „odrezaným“ pozemkom a stavbám. Tieto možnosti však nemožno použiť vo všetkých prípadoch, ani okamžite a pre vlastníka nehnuteľnosti to znamená ďalšie vybavovačky a finančné náklady. Sú tiež veľké rozdiely v možnosti zriadiť prístupovú cestu k stavbe a prístupovú cestu k pozemku bez stavby.

Absencia prístupu k pozemku nie je prekážkou len pre jeho využívanie ale aj pre získanie stavebného povolenia.

Požiadavky na prístupovú cestu stavebný úrad posudzuje:

– v územnom konaní,

– v stavebnom konaní,

– v kolaudačnom konaní.

prístupová cesta k domu

Stavba musí byť prístupná – čo to znamená?

Prístupnosť stavby znamená, že majiteľ stavby má právnu možnosť dostať sa do stavby z verejnej komunikácie, t. j. medzi vchodom do stavby a verejnou komunikáciou sú pozemky, po ktorých má majiteľ stavby právo prechodu.

Pojmy „prístupová cesta“ a „napojenie na pozemné komunikácie“

Slovné spojenie „prístupová cesta“ je častejšie používané v bežnej hovorovej reči. V právnych predpisoch sa skôr stretávame so slovným spojeniami „napojenie na pozemné komunikácie“ alebo „pripojenie na pozemné komunikácie“. Napríklad Stavebný zákon v § 39a ods. 2 písm. b) uvádza, že v územnom rozhodnutí o umiestnení stavby sa určia požiadavky na „napojenie na pozemné komunikácie.“ Stavebný zákon vyžaduje určenie požiadaviek „na napojenie na pozemné komunikácie“ aj v stavebnom povolení (§ 66 ods. 3 a 4).

„Napojenie na pozemné komunikácie“ môže mať nielen formu cesty, ale napríklad aj chodníka. Pripojenie stavby na pozemné komunikácie musí svojimi rozmermi, vyhotovením a spôsobom pripojenia vyhovovať požiadavkám bezpečného užívania stavby (vyhláška č. 532/2002 Z. z.).

Forma prístupovej cesty

Stavebný zákon uvádza, že prístup ku stavbe môže byť zabezpečený z cesty, miestnej komunikácie, alebo z účelovej komunikácie (napr. z poľnej cesty).

V Stavebnom zákone chýbajú podrobnosti o tom, ako ďaleko od stavby môže byť prístupová komunikácia vybudovaná a aké má mať vlastnosti (rozmery, nosnosť a pod.). Tieto podrobnosti sú spravidla riešené vo vykonávacích predpisoch, najmä vo vyhláškach.

Vyhláška č. 532/2002 Z. z.

Jednou z vyhlášok, ktorá upravuje požiadavky na prístupovú cestu je vyhláška č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie:

„§ 7 Pripojenie stavby na pozemné komunikácie

(1) Stavba podľa druhu a účelu musí mať kapacitne vyhovujúce pripojenie na pozemné komunikácie, prípadne na účelové komunikácie.

(2) Pripojenie stavby na pozemné komunikácie musí svojimi rozmermi, vyhotovením a spôsobom pripojenia vyhovovať požiadavkám bezpečného užívania stavby a bezpečného a plynulého prevádzkovania na priľahlých pozemných komunikáciách. Podľa druhu a účelu stavby musí pripojenie spĺňať aj požiadavky na dopravnú obsluhu, parkovanie a prístup a použitie požiarnej techniky.

(3) Stavba, ak to vyžaduje jej účel, musí mať zabezpečený prístup vozidiel na zásobovanie a priestor na státie vozidiel pri nakladaní a vykladaní.

(4) Prístupové cesty k stavbe musia byť zhotovené do začatia užívania stavby.

maxlaw advokátska
Partnerom blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama