Ako napísať odvolanie proti rozhodnutiu?

Odvolanie je opravný prostriedok, ktorým možno dosiahnuť nápravu rozhodnutia. Je to teda žiadosť, v ktorej poukazujeme na chyby v rozhodnutí a žiadame zmenu alebo zrušenie rozhodnutia.

Štátne a samosprávne orgány vydávajú veľa rôznych rozhodnutí, ktorými rozhodujú o právach a povinnostiach občanov alebo právnických osôb. Napríklad stavebný úrad vydáva stavebné povolenia, súdy vydávajú rozsudky, vysoké školy vydávajú rozhodnutia o vylúčení zo štúdia. A existujú mnohé ďalšie druhy rozhodnutí.

Takmer každé z týchto rozhodnutí sa dá napadnúť odvolaním, na základe ktorého vyšší orgán preskúma, či bolo rozhodnutie vydané správne a v súlade so zákonom. Odvolanie môže podať najmä ten, koho sa rozhodnutie týka.

Odvolanie treba napísať podľa príslušného zákona

Ako sme si už povedali súdy a iné orgány vydávajú množstvo rôznych rozhodnutí, pričom tieto rozhodnutia sa vydávajú na základe rôznych postupov, ktoré sú upravené v rôznych zákonoch. Napríklad vydanie stavebného povolenia je upravené v Stavebnom zákone a čiastočne aj v Správnom poriadku. Vydávanie rozsudkov súdmi je zas upravené v Civilnom sporovom poriadku a tak ďalej. Zákonov je mnoho a často je lepšie obrátiť sa na právnika, ktorý môže v odvolaní použiť lepšie argumenty.

Kedy a kam odvolanie podať?

Jednou z najdôležitejších vecí pri odvolaní je vedieť, kde a v akej lehote sa odvolanie podáva. Tieto informácie sú takmer vždy uvedené v poučení na konci rozhodnutia.

Aj keď sa to môže zdať nelogické, odvolanie sa obvykle podáva orgánu, proti ktorému smeruje. Až následne musí tento orgán odvolanie zaslať vyššiemu, teda odvolaciemu orgánu. Je to tak preto, lebo v niektorých prípadoch môže svoje pochybenia napraviť aj prvostupňový orgán.

Na záver uvedieme, čo by malo každé odvolanie obsahovať.

Čo by malo odvolanie obsahovať?

  • Osobné údaje osoby, ktorá podáva odvolanie, teda meno, priezvisko, adresu a dátum narodenia.
  • Názov a adresu orgánu, ktorému je odvolanie adresované.
  • Názov, číslo a dátum vydania rozhodnutia, ktorého správnosť žiadame preskúmať.
  • Dôvody odvolania, to znamená chyby rozhodnutia, na ktoré chceme poukázať.
  • Treba tiež uviesť ako chceme aby sa o odvolaní rozhodlo. Napríklad môžeme žiadať zmenu alebo zrušenie rozhodnutia.

To sú teda náležitosti, ktoré by malo mať každé odvolanie. Jednotlivé zákony však môžu pre odvolanie vyžadovať ďalšie náležitosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama