Kataster – skratky a značky

Tu nájdete najčastejšie skratky používané v oblasti katastra nehnuteľností. Podrobnejší zoznam nájdete v mojej knihe Pozemkové právo.

C – spisová značka občianskoprávnej veci súdu (napr. rozsudok č. 9C/162/2014), ale tiež listina týkajúca sa konaní podľa zákona č. 180/1995 Z. z. (napr. rozhodnutie č. C-17/2015)

Co – listina týkajúca sa konaní o odvolaní proti rozhodnutiu v konaní podľa zákona č. 180/1995 Z. z.

č. d. – číslo dokumentu (ide najmä o dokumenty do roku 1964)

č. s. – číslo stavby

D – spisová značka dedičskej veci súdu alebo bývalého štátneho notárstva (napr. osvedčenie o dedičstve 15D 541/2007 Dnot 175/07)

druh ch. n. – druh chránenej nehnuteľnosti (napr. národná kultúrna pamiatka)

EN – evidencia nehnuteľnosti (predchodca katastra v období 1964 – 1992)

G1 – listina týkajúca sa konaní o overovaní geometrického plánu,

GP – geometrický plán

JEP – jednotná evidencia pôdy (1956 – 1964)

KN – kataster nehnuteľnosti

KZ katastrálny zákon

k. ú. – katastrálne územie

LV – list vlastníctva

mal. – maloletý (údaj, ktorý sa občas prenesie na list vlastníctva z pozemkovej knihy)

Mo – listina týkajúca sa konaní o návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia mimo odvolacieho konania,

N – listina týkajúca sa konaní vo veci nájmu

kataster - skratky a značky - 1 kataster

nar. – narodený

Nšn – spisová značka štátneho notárstva pre veci, ktoré sa nezapísali do iných registrov

Nz – spisová značka osvedčenia vydaného štátnym notárstvom

Ok – listina týkajúca sa konaní o návrhu na obnovu konania

OKO – obnova katastrálneho operátu

Oo – listina týkajúca sa konaní o odvolaní proti rozhodnutiu o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte,

– okresný úrad (alebo obvodný úrad)

p. – poschodie (nie podlažie!)

P – listina týkajúca sa konaní o zápise poznámky

P1 – spisová značka katastrálneho orgánu vo veci „zápisu poznámky“ (§ 38 ods. l, § 39 ods. l a 5 KZ), ktorá má „obmedzujúci charakter“

P2 – ako pri P1 s tým rozdielom, že ide o poznámku informatívneho charakteru,

p. č. – parcela číslo

PK – pozemková kniha

PKV – pozemkovoknižná vložka

PKN – pozemkovoknižný

– Pozemkový úrad

PVZ – položka výkazu zmien (číslo zmeny)

R Izmluva (napr. kúpna, darovacia, zámenná)

R II – dohoda o zriadení práva osobného užívania pozemku,

R III – zmluva o obmedzení prevodu ne­hnuteľnosti (do 31. decembra 1991 vrátane), od 1. januára 1992 vznik záložné­ho práva

r. č. – rodné číslo

rod. – rodený/á (napr.: rod. Mrkvičková)

ROEP – register obnovenej evidencie pozemkov

s. č. – súpisné číslo

SPM – súbor prevzatých meraní

SGI – súbor geodetických informácii katastra nehnuteľností

SPI – súbor popisných informácii katastra nehnuteľností

TPP – trvalý trávny porast

UO – určený operát

UP – listina týkajúca sa konaní o proteste prokurátora a upozornení prokurátora

UPo – listina týkajúca sa konaní o odvolaní vo veci protestu prokurátora a upozornení prokurátora,

V – konanie o povolení vkladu

VKM – vektorová katastrálna mapa

Vo – listina týkajúca sa konaní o odvolaní vo veci vkladu

X – listina týkajúca sa konaní o oprave chýb v katastrálnom operáte

Xo – listina týkajúca sa konaní o odvolaní vo veci o opravy chýb v katastrálnom operáte,

Y ­- listina týkajúca sa konaní o priestupkoch

Z – listina týkajúca sa záznamového konanie (napr.: Osvedčenie o dedičstve 15D 541/2007 Dnot 175/07, č. Z 2226/09 -350/2010)

ZPMZ – záznam podrobného merania zmien

ZRPS – zjednodušený register pôvodného stavu

maxlaw advokátska
Partnerom blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Jedna odpoveď

  1. Na jednej starej listine som sa stretol s takouto skratkou: Dk (1522/918/3: dedičské konanie z r. 1918?
    S pozdravom
    Mgr. J. Sivák

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama