Definícia stavby (Stavebný zákon komentár k § 43)

Stavebný zákon je pre mnohých nejasný a ťažko zrozumiteľný. Ak vás zaujíma aký má stavebný zákon komentár, navštívte môj v e-shop. Tu je ukážka z komentára k § 43, kde je upravená definícia stavby:

Text zákona

§ 43 Stavba

(1) Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie

a) spojenie pevným základom,

b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,

c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe

d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,

e) umiestnenie pod zemou.

(2) Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov. Reklamné stavby sa na účely tohto zákona členia podľa veľkosti informačnej plochy na

a) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2,

b) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 a

c) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2.

(3) Najväčšou informačnou plochou podľa odseku 2 sa rozumie kolmý priemet jednej najväčšej informačnej plochy umiestnenej na reklamnej stavbe na zvislú rovinu podľa projektovej dokumentácie predloženej stavebnému úradu.

Komentár

Definícia stavby je dôležitá pre každého, kto chce vedieť, či je potrebné vybavovať územné rozhodnutie, stavebné povolenie a prípadne aj kolaudačné rozhodnutie. Mnoho občanov sa snaží vyhnúť povoľovacím procesom práve tým, že zhotovujú také stavby, ktoré nespĺňajú uvedenú definíciu. Často ide o rôzne rekreačné chatky, altánky a podobne. Mnohokrát pri tom robia terénne úpravy, na ktoré sa vyžaduje rozhodnutie o využívaní územia. Taktiež často upravujú podklad (zemský povrch), na ktorom stavbu umiestnia, čím neraz nevedomky naplnia definíciu stavby.

stavebný zákon - komentár (halama), definícia stavby

Podľa stavebného zákona, stavbou je každá stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá má aspoň jednu z týchto dvoch vlastností:

– je pevne spojená so zemou alebo

– jej osadenie vyžaduje úpravu podkladu.

Zákon definuje, čo sa rozumie pevným spojením so zemou.

Tu je na mieste pripomenúť, že nie každá stavba sa považuje za nehnuteľnosť (pozri aj § 142d ods. 4). Podľa Občianskeho zákonníka je nehnuteľnosťou len stavba spojená so zemou pevným základom (§ 119 ods. 2 Obč. zák.). To, či ide o nehnuteľnosť, alebo nejde o nehnuteľnosť, je rozhodujúce pre to, či sa stavba zapíše do katastra nehnuteľností alebo nie.

Stavba je spojená so zemou pevným základom najmä vtedy, ak je do zemského povrchu zabudovaný stabilný základ, s ktorým sa stavba následne spojí.

Pod „pripojením na siete a zariadenia technického vybavenia územia“ treba rozumieť pripojenie na elektrické vedenie, telekomunikačné zariadenia, plynovody, vodovodné potrubie a pod. Verejné dopravné a technické vybavenie je definované v § 139a Stavebného zákona.

V odseku 2 zákonodarca reagoval na obchádzanie zákona pri budovaní reklamných stavieb. Občania sa snažili vyhnúť povoľovacím procesom tým, že reklamné stavby (napr. billboardy) nespojili so zemou pevným základom, ale pevný základ umiestnili na zem (na zemský povrch). Tým sa dostali mimo definíciu stavby a nepotrebovali stavebné povolenie. Zákonodarca preto pristúpil k tomu, že vytvoril samostatnú definíciu reklamnej stavby, ktorá vychádza z definície stavby, ale navyše sem patria aj stavebné konštrukcie upevnené strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi. Súčasťou definície reklamnej stavby je aj účel, ktorému slúži – šíreniu informácii viditeľných z verejných priestorov.

Stavebný zákon rozlišuje reklamné stavby podľa veľkosti informačnej plochy, čo má význam pre spôsob akým sa reklamná stavba povoľuje a pre výšku pokuty pri neoprávnenom uskutočňovaní alebo užívaní takejto stavby.

V odseku 3 je definované slovné spojenie „najväčšia informačná plocha“. Podľa jej veľkosti stavebný zákon rozdeľuje reklamné stavby na tri skupiny.

(vysvetlenia ďalších paragrafov sa dozviete v komentári, ktorý si môžete zakúpiť tu).

definícia stavby (stavebný zákon komentár k § 43) - 1 stavebný zákon komentár
Partnerom blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Moje ďalšie články môžete sledovať na facebooku.

2 Odpovede

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama