Nečinnosť úradu, žaloba a odškodné

V Správnom súdnom poriadku (SSP) nájdeme pomerne novú možnosť: V prípade, ak občan podá žalobu proti nečinnosti orgánu verejnej správy (napr. stavebného úradu), môže žiadať aj primerané finančné zadosťučinenie (odškodné).

Čo je nečinnosť úradu (orgánu)?

Podľa SSP, nečinnosťou orgánu verejnej správy sa rozumie stav, keď orgán verejnej správy protiprávne nepokračuje v začatom administratívnom konaní, alebo stav, keď orgán verejnej správy protiprávne z úradnej povinnosti nezačal administratívne konanie; nečinnosťou orgánu verejnej správy nie je stav, keď z rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy vyplýva, prečo orgán verejnej správy v administratívnom konaní nekoná a po vydaní rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy nedošlo k podstatnej zmene okolností,

Čo treba uviesť v žalobe?

Pri formulovaní žaloby treba dodržať náležitosti podľa Správneho súdneho poriadku. V žalobnom návrhu (petite) treba uviesť výšku odškodného a dôvody prečo sa ho domáhame. Žaloba proti nečinnosti je oslobodená od poplatkov a netreba mať ani advokáta.

Podľa zákona, správny súd poskytne primerané finančné zadosťučinenie len v prípade, ak nemajetkovú ujmu spôsobenú žalobcovi nečinnosťou žalovaného nebolo možné nahradiť inak a ak samotné konštatovanie porušenia práva by sa nejavilo ako dostačujúce.

Od čoho závisí výška odškodného?

Správny súd pri určení výšky primeraného finančného zadosťučinenia prihliadne na konkrétne okolnosti prípadu, najmä na celkovú dĺžku konania, zložitosť konania, správanie žalobcu, ktorým prispel k prieťahom v konaní, či žalobca využil dostupné prostriedky na odstránenie prieťahov v konaní, na postup žalovaného počas konania a na význam predmetu konania pre žalobcu.

maxlaw advokátska
Partnerom blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama