Vzor návrhu na výmaz záložného práva + vysvetlivky

Návrhom na výmaz záložného práva sa obraciame na kataster v prípadoch, keď zaniklo záložné právo a žiadame jeho výmaz z listu vlastníctva.

Vzor obsahuje:

  • vzor návrhu na výmaz záložného práva (formát .doc)
  • ukážku vyplneného návrhu na výmaz záložného práva + vysvetlivky ako návrh vyplniť (formát .pdf)

 

Záložné právo môže zaniknúť rôznymi spôsobmi. Podľa Občianskeho zákonníka, záložné právo zaniká:

a) zánikom zabezpečenej pohľadávky,
b) zánikom všetkých vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt, na ktoré sa záložné právo vzťahuje,
c) ak sa záložný veriteľ vzdá záložného práva,
d) uplynutím času, na ktorý bolo záložné právo zriadené,
e) vrátením veci záložcovi, ak záložné právo vzniklo odovzdaním veci,
f) ak záložca previedol záloh v bežnom obchodnom styku v rámci výkonu predmetu podnikania alebo ak bol v čase prevodu alebo prechodu zálohu nadobúdateľ zálohu pri vynaložení náležitej starostlivosti dobromyseľný, že nadobúda záloh nezaťažený záložným právom,
g) ak záložca previedol záloh a zmluva o zriadení záložného práva určuje, že záložca môže záloh alebo časť zálohu previesť bez zaťaženia záložným právom,
h) iným spôsobom dohodnutým v zmluve o zriadení záložného práva alebo vyplývajúcim z osobitného predpisu,
i) ak sa vykonalo bez ohľadu na rozsah uspokojenia veriteľa.

 

12.00 

Po pripísaní platby na náš účet bude vzor doručený na uvedenú e-mailovú adresu. Viac v obchodných podmienkach.

Návrh na výmaz záložného práva sa používa, ak žiadame kataster o výmaz záložného práva.