Katastrálny bulletin, jeho kvalita a dodatok k neplatnej zmluve

Čo je katastrálny bulletin?

Katastrálny bulletin je súbor otázok a odpovedí na problémy z katastrálnej praxe. Vydáva ho Úrad geodézie, kartografie a katastra SR. Bulletin je často nápomocný pre spoznávanie rozhodovacej činnosti katastra, avšak býva aj ukážkou nekvalitnej právnej argumentácie.

O právnikoch sa hovorí: koľko právnikov, toľko názorov. Pri argumentácii sa ale často ukáže, že mnohé „názory“ sú len holé tézy bez opory v zákonoch, či v právnej teórii. Bohužiaľ, takéto holé tézy často ponúka aj katastrálny bulletin. Niekedy idú proti základným právnickým poučkám. Na bulletine si môžeme ukázať ako takáto nekvalitná (často v podstate žiadna) argumentácia vyzerá. Jeden príklad z prvej otázky bulletinu č. 2/2018:

Príklad

V učebnici občianskeho práva (Lazar, J.: Občianske právo hmotné 1. Iura Edition, 2006, s. 133.) sa píše, že absolútne neplatnú zmluvu, nemožno dodatočne opraviť (urobiť platnou). Nie je to len v tejto učebnici, ide o všeobecne uznávané pravidlo. Katastrálny bulletin však tento základný poznatok občianskeho práva vyvracia, pričom to nijako nezdôvodňuje.

V prvej otázke bulletinu č. 2/2018 sa riešil prípad, keď niekto v zmluve prevádza iba niektoré zo svojich urbárskych podielov (t. j. v zmluve sú uvedené len niektoré pozemky spoločnej nehnuteľnosti). Keďže zákon prikazuje, aby sa prevádzali všetky podiely (na všetkých pozemkoch urbára), takáto zmluva odporuje zákonu a je v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka absolútne neplatná. Absolútnu neplatnosť zmluvy nemožno podľa právnej teórie odstrániť. Bulletin to však pripúšťa. Podľa odpovede v bulletine postačuje, ak zmluvná strana vyhotoví dodatok ku zmluve a zahrnie do nej aj zostávajúce podiely (resp. pozemky). K takejto „opravenej“ zmluve údajne možno povoliť vklad, t. j. zapísať ju do katastra.

Základnou otázkou neplatnosti zmluvy sa bulletin vôbec nezaoberá a nijako nezdôvodňuje ako sa môže neplatná zmluva premeniť na platnú. Nejde pritom o maličkosť. Neplatnosť zmluvy je najzávažnejšou vadou akú môže zmluva mať. Neplatná zmluva nemá žiadne právne účinky, z pohľadu práva akoby neexistovala. Ak sa aj nový vlastník zapíše do katastra, de iure nič vlastniť nebude. Neplatnou zmluvou totiž vlastníctvo nadobúdať nemožno.

Uvedený postup je aj v rozpore s katastrálnym zákonom (§ 42 ods. 4), ktorý umožňuje dodatok k zmluve vyhotoviť len ak ide o odstránenie chýb v písaní, počítaní a iných zrejmých nesprávností.

katastrálny bulletin

Judikatúra

„Prerábanie“ neplatných zmlúv na platné je aj v rozpore s názormi slovenských súdov:

Absolútna neplatnosť právneho úkonu (negotium nullum) nastáva bez ďalšieho priamo zo zákona (ex lege) a hľadí sa naň, ako keby nebol urobený. Táto neplatnosť nemôže byť zhojená dodatočným schválením (ratihabíciou) a nemôže sa konvalidovať ani dodatočným odpadnutím dôvodu neplatnosti. Absolútne neplatný právny úkon nepôsobí právne následky ani v prípade, keď na jeho základe už bolo kladne rozhodnuté o vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

(R 39/1998)

Platnosť, či neplatnosť právneho úkonu možno posudzovať len s ohľadom na okolnosti, ktoré existovali v čase jeho urobenia. Znamená to, že právny úkon, ktorá v čase urobenia zodpovedal všetkým zákonným požiadavkám, a bol preto platný, sa v dôsledku skutočností, ktoré nastali po jeho vzniku, nemôže dodatočne stať neplatným (a naopak).

(rozsudok Najvyššieho súdu SR z 26. marca 2009, sp. zn. 1M Obdo V 16/2006)

Na záver

Každý sa môže pomýliť. Mojim cieľom nie je hľadať každú chybu a následne o nej napísať článok. Na neplatné dodatky ale neupozorňujem prvý raz. Poukazoval som na to aj na katastrálnej konferencii v roku 2017, no v bulletine naďalej čítam rovnaký právny názor a, čo je horšie, stále bez akéhokoľvek zdôvodnenia. Problémom teda nie je iba iný (i keď podľa mňa nesprávny) názor, ale najmä absencia vysvetlenia.

maxlaw advokátska
Partnerom blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama