Vykupovanie pozemkov v národných parkoch – dobrá myšlienka

Štát začal vykupovanie pozemkov súkromných vlastníkov v národných parkoch. Na tento účel má byť z plánu obnovy vyčlenených približne 68 miliónov eur.

Štát tak prikročil k očakávanému kroku, ktorým by sa mala aspoň čiastočne vyriešiť nespokojnosť vlastníkov s obmedzeniami v národných parkoch, kde v zásade nie je povolená výstavba a ani niektoré ďalšie činnosti.

Cieľom výkupu je posilniť ochranu prírody v dotknutých územiach. Správcami vykúpených pozemkov majú byť národné parky.

Spôsob výkupu

Podľa informácii, ktoré zazneli na podcaste aktuality.sk, vlastníci môžu svoje pozemky sami ponúknuť za cenu, ktorú si zvolia. Štát ponuky zoradí podľa ich výhodnosti a začne kúpne zmluvy uzavierať od tých najvýhodnejších smerom k menej výhodným, a to až dovtedy, kým sa nevyčerpajú financie určené na výkup (68 mil. eur).

vykupovanie pozemkov v národných parkoch

Výkup je teda založený na dobrovoľnosti. Štát tu vystupuje ako akýkoľvek iný záujemca o odkúpenie pozemku a bude sa usilovať vykupovať čo najvýhodnejšie. Možnosť vyvlastnenia sa pri výkupe nespomína.

Vlastníci môžu svoje ponuky predkladať na webe: ponukavykupupozemkov.sk. Termín na predkladanie ponúk je do 31. augusta 2023 (vrátane).

Ktoré pozemky sa nevykupujú

Momentálne štát nevykupuje pozemky spravované pozemkovými spoločenstvami (tzv. urbármi) a ani pozemky v ochranných pásmach národných parkov.

Čo o výkupe uvádza zákon?

Výkup pozemkov v národných parkoch upravuje zákon o ochrane prírody a krajiny, konkrétne § 61c:

„Ministerstvo alebo ním poverená organizácia ochrany prírody, Slovenský pozemkový fond alebo správca lesných pozemkov vo vlastníctve štátu môže vykúpiť pozemky v chránených územiach, a to najviac za cenu podľa osobitného predpisu.

Kúpna zmluva musí mať listinnú podobu a obsahovať najmä určenie predmetu kúpy, účel využitia pozemku, cenu pozemku a porastu na ňom stanovenú na základe znaleckého posudku a ďalšie náležitosti určené osobitným predpisom.93h) Prílohou zmluvy je grafická identifikácia predmetu ochrany v mape zobrazujúcej právny stav k pozemkom a na porastovej mape.“

Očakávané problémy

Očakáva sa odpor drevárskeho priemyslu, keďže štát je pri ochrane prírody a vlastníckeho práva silnejší súper ako bežný občan. Taktiež aj v tomto prípade môžu pri výkupe nastať problémy spôsobené rozdrobenosťou vlastníctva a s tým súvisiacim predkupným právom spoluvlastníkov. Na túto tému viac tu.

maxlaw advokátska
Partnerom tohto blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Jedna odpoveď

 1. Dobrý deň, v krátkosti uvediem, že viac ako 60 rokov vlastníme (6 vlastníci v rodisku rodičov) chatu postavenú na pozemku podielnikov. Súčasný názov – „Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov“.
  Tento mesiac sme poštou dostali „Návrh nájomnej zmluvy-zaslanie“, kde nás z „pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov“ požiadali o aktualizáciu našich osobných údajov.
  Súčasťou tohto „Návrhu Nájomnej zmluvy-zaslanie“ je „Článok III, Cena za nájom a jeho platenie“, kde je napísané: „Cena za nájom ktorá je splatná najneskôr do 30.06. príslušného kalendárneho roka, na základe faktúry vystavenej prenajímateľom“.
  Táto nová vyrúbená suma je odhadom 3,5-4 násobne vyššia ako pôvodná suma ktorú sme doteraz platili. Zároveň nám napísali, že „Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov sa opieral o tarify ostatných pozemkových spoločenstiev z chatovej oblasti“. Konkrétne z akých neuviedli.
  Dopredu nás nikto neoboznámil o tom, že dôjde k niekoľkonásobnému navyšovaniu sumy. Neuvideli, z akých údajov vychádzali. Zo zmluvy nám nie je jasné, ako k sume došli. Je to iba ich konštatovanie, žiadne vysvetlenia z čoho vychádzali, proste poslali nám akúsi „hotovú vec“.

  Môžete mi prosím odpovedať na otázku: môže si pozemkové spoločenstvo takto navyšovať cenu nájmu? Čo by sme mohli v takomto prípade urobiť? Bolo nám to oznámené v tejto podobe, avšak chýbajú nám v zmluve akékoľvek vysvetlenia, ako sa dopracovali k uvedenej zvýšenej sume. Je možné si v takomto prípade od pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov“ odkúpiť pozemok? Pokiaľ áno, akoby sme mali postupovať?
  Ďakujem za odpoveď. Nina

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama