ROEP – čo je dobré o ňom vedieť

ROEP (register obnovenej evidencie pozemkov) je súpis pozemkov a ich vlastníkov, ktorí z rôznych dôvodov neboli evidovaní v katastri. Zostavením ROEPu a jeho následným zápisom do katastra sa tieto pozemky a vlastníci doplnia do katastra. ROEPom sa teda odstraňujú hluché miesta v evidencii nehnuteľností, ktoré vznikli v minulosti, keď sa vlastníci nehnuteľností dôsledne neevidovali. Pre občanov to má praktické dôsledky, najmä im to uľahčuje nakladanie (predávanie, darovanie…) s nehnuteľnosťami a nemusia ku každej realitnej transakcii prikladať listinu preukazujúcu vlastníctvo nehnuteľnosti (napr. rozhodnutie o dedičstve).

Časti ROEP

ROEP obsahuje písomnú časť (súpis pozemkov a ich vlastníkov) a grafickú časť (mapu určeného operátu). Zápisom ROEP sa teda do katastra dostáva ďalšia mapa – mapa určeného operátu, kde sú evidované tzv. parcely registra E. Parcely registra C sú evidované v katastrálnej mape. Katastrálnu mapu a mapu určeného operátu treba dôsledne odlišovať, nakoľko sú v nich zakreslené odlišné parcely, ktoré môžu mať rovnaké parcelné číslo, ale úplne inú polohu.

Ako vzniká ROEP?

ROEP sa vyhotovuje pre každé katastrálne územie zvlášť postupom podľa zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom. Väčšinu prác na ROEPe zabezpečujú geodetické firmy najaté štátom. Zistené údaje sa zasielajú vlastníkom vo forme výpisov, ku ktorým sa môžu vlastníci vyjadriť a uplatniť svoje námietky. Po námietkovom konaní ROEP schvaľuje okresný úrad. Štát do značnej miery zjednodušil práce pri zisťovaní vlastníkov a hraníc pozemkov, preto výsledné údaje nie sú vždy najkvalitnejšie. Napríklad pri vyhotovovaní grafickej časti ROEP sa spravidla nevychádza z meraní v teréne, ale pozemky sa zakresľujú „od stola“ na základe starých a často pomerne nepresných máp.

roep mapa

ROEP a pozemkové úpravy

Postup pri spracovaní ROEP upravuje aj metodický návod MN 74.20.73.47.00 a vyhláška č. 157/1996 Z. z..

Konanie, v ktorom sa zostavuje ROEP, treba odlišovať od pozemkových úprav. Pozemkové úpravy sa uskutočňujú podľa odlišného zákona (č. 330/1991 Zb.) a ich účelom nie je zisťovanie neevidovaných pozemkov, ale preusporiadanie pozemkov v rámci katastrálneho územia za účelom ich lepšieho využívania. Väčšinou sa v rámci pozemkových úprav sceľujú pozemky tak, aby sa mohli efektívnejšie obrábať. Vlastníci sceľovaných pozemkov spravidla dostanú náhradný pozemok v inej časti obce, alebo sa im poskytne peňažná náhrada

Ako sa zisťuje vlastníctvo pri zostavovaní ROEP

Metodicky návod č. MN 74.20.73.47.00 z roku 2006 o zisťovaní vlastníctva uvádza toto:

1. Vlastníci sa zisťujú z dostupných údajov, a to najmä z pozemkovej knihy, LV vedených v katastri a z verejných listín a iných listín (ďalej len listina), ako sú napr. právoplatné dedičské rozhodnutia, rozhodnutia súdov, právoplatné rozhodnutia pozemkového úradu, osvedčenia notárov vydané podľa zák.č. 293/1992 Zb., osvedčenia notárov vydané podľa § 63 zák.č. 323/1992 Zb., zmluvy o prevode nehnuteľností, vrátane archiválií. Dostupné údaje sa zisťujú aj miestnym prešetrovaním v obci, ako aj zisťovaním na okresnom úrade.

2. Do právnych listín možno nahliadnuť, resp. kópie z nich získať v zbierke listín na SK, v archíve bývalej pozemkovej knihy (na okresnom súde) a od jednotlivých vlastníkov. Rozhodnutia štátneho notárstva, súdu, pozemkového úradu, príp. iného orgánu, musia byť opatrené doložkou právoplatnosti. Do právnych listín možno nahliadnuť tak isto aj na okresných úradoch, v archívoch všetkých stupňov a pod.

Ak listiny obsahujú chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti (napríklad nesprávne číslo parcely alebo nesprávne vypočítaný, resp. prepočítaný spoluvlastnícky podiel, ktorý z majetku poručiteľa prešiel na dediča), do registra sa zapíše správny údaj zistený z iných dôkazov, najmä z dôkazov získaných prešetrovaním v obci (§ 6 ods. 1 zákona). Ak listiny neobsahujú údaje potrebné na identifikáciu nehnuteľnosti, napr. dedičské rozhodnutie neobsahujú parcelné číslo nehnuteľnosti, ktoré malo byť predmetom dedičského konania, na také listiny sa neprihliada. Vychádza sa z posledného právneho stavu.

3. Ak sa zistí, že nehnuteľnosti prešli do vlastníctva štátu alebo inej osoby (napr. podľa nar. SNR č. 52/1945 Zb. SNR, nar. SNR č. 104/1945 Zb. SNR, zák. č. 81/1949 Zb. SNR) ale po prechode vlastníctva boli predmetom dedičského konania po pôvodnom vlastníkovi a pod. a LV založený nie je, do registra sa zapíšu všetky predložené a inak získané verejné listiny a iné listiny, ktoré potvrdzujú vlastnícke právo k tej istej nehnuteľnosti, alebo k jej časti v prospech iných osôb, aj keď v súlade s katastrálnym zákonom vyvracajú hodnovernosť doterajších údajov evidovaných v katastri. Výpis z registra treba zaslať všetkým účastníkom konania.

Na základe schváleného registra SK vykoná zápis do katastra záznamom a zároveň do časti B LV vyznačí, že hodnovernosť údajov o vlastníckom práve k nehnuteľnosti v katastri bola vyvrátená a podľa § 71 ods. 3 katastrálneho zákona sa takéto údaje nesmú ďalej používať. Túto skutočnosť a vykonanie zápisu do katastra SK oznámi podľa § 47 katastrálneho zákona všetkým účastníkom konania, ktorých právo bolo zápisom dotknuté. Subjekty, ktorých vlastnícke právo bolo dotknuté, môžu sa svojich práv domáhať prostredníctvom súdu.

4. Ak sa zistí vlastník, ale nezistí sa jeho miesto trvalého pobytu alebo sídlo, ide o prípad vlastníka s neznámym pobytom (§ 8 ods. 1 písm. c) zákona).

5. Ak žiadnemu vlastníkovi nesvedčí zápis v pozemkovej knihe, na LV alebo inej listine, a nedá sa zistiť ani prešetrovaním v obci alebo z iných dokladov, ide o neznámeho vlastníka (§ 8 ods. 1 písm. d) zákona).

6. V prípade, že bude predložená listina o nadobudnutí vlastníctva, ktorá nebola do 31.12.1950 zapísaná v pozemkovej knihe, a sú splnené podmienky uvedené v § 11 zákona, odkáže sa predkladateľ takejto listiny na začatie konania o nadobudnutí vlastníckeho práva vydržaním.

7. Ak sú v konaní predložené právoplatné dedičské rozhodnutia alebo zmluvy uzavreté po 1.4.1964 do 31.12.1992, a ktoré neboli zapísané v pozemkovej knihe a ani v evidencii nehnuteľností, príp. v katastri, do registra sa zapíše vlastník podľa rozhodnutia . alebo podľa zmluvy. To platí aj na zmluvy, na ktorých je vyznačená registrácia štátnym notárstvom.

8. Ak pri miestnom prešetrovaní účastníci preukážu, že v skutočnosti došlo reálnej deľbe pozemku skutočným užívaním medzi spoluvlastníkmi alebo k výmene pozemkov, a vec nie je sporná (dohoda vlastníkov), odkážu sa účastníci na konanie podľa § 11zákona.

9. Ak vznikne spor o vlastníctvo, odkážu sa sporné strany na konanie pred súdom. Do registra sa zapíše posledný vlastník uvedený v katastri alebo v listine alebo v pozemkovej knihe; ak takejto osoby niet, zapíše sa do registra osoba, ktorá nehnuteľnosť skutočne drží.

10. Aplikácie tiarch, ktoré sú zapísané v pozemkovej knihe, v železničnej knihe a iných listinách sa bude vykonávať nasledovne: Ťarchy zapísané v pozemkových knihách sa prepisujú, príp. zapisujú do LV k pozemku v rámci registra. Zápis týchto tiarch sa oznámi každému vlastníkovi (podľa § 7 zákona) vo výpise z návrhu registra týkajúcich sa pozemkov, ktoré má podľa zistených údajov vo vlastníctve alebo v správe, spolu s poučením o možnosti podať námietky. Ak vlastník preukáže zánik príslušnej ťarchy, v rámci konania o námietkach, správny orgán po rozhodnutí o námietke nezapíše ťarchu do návrhu registra.

V opačnom prípade zápis predmetnej ťarchy sa vykoná do návrhu registra. Podľa § 862 Občianskeho zákonníka práva a povinnosti zo záložných práv sa prepisujú do LV vzniknutých pred 1.4.1964. Ak v námietkovom konaní vlastník preukáže zánik citovaného záložného práva , správny orgán po rozhodnutí o námietke zápis predmetného záložného práva do návrhu registra nevykoná. Záložné práva voči zaniknutým peňažným ústavom, bankám sa nepreberajú a nezapisujú do registra, a tým ani do LV.

Aktuálny stav ROEP podľa krajov nájdete tu.

maxlaw advokátska
Partnerom tohto blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Moje ďalšie články môžete sledovať na facebooku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama