Nahrádza neodkladné opatrenie súdu stavebné povolenie?

Popis právnej situácie

Súd vydal neodkladné opatrenie, ktorým uložil vlastníkovi pozemku povinnosť strpieť (umožniť) výkon prác stavebníkom, konkrétne išlo o práce spočívajúce v spevnení povrchu betónovými panelmi uloženými na vyrovnávajúcej vrstve zo štrkopiesku. Môže stavebník len na základe tohto rozhodnutia súdu začať s uvedenými prácami, alebo potrebuje aj stavebné povolenie?

Ide o stavbu?

Umiestnenie panelov podľa neodkladného opatrenia vyžaduje aj úpravu podkladu (vrstva štrkopiesku), a teda toto „spevnenie povrchu“ spĺňa definíciu stavby podľa Stavebného zákona (§ 43) :

Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie

a) spojenie pevným základom,

b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,

c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,

d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,

e) umiestnenie pod zemou.“

neodkladné opatrenie

Uvedené panely slúžia na sprístupnenie stavby a spĺňajú definíciu účelovej komunikácie (§ 22 zákona 135/1961 Zb.). Účelové komunikácie zaradzuje Stavebný zákon (§ 43a) medzi inžinierske stavby. Z uvedených dôvodov sa vyžaduje na túto stavbu (účelovú komunikáciu) územné rozhodnutie aj stavebné povolenie.

Nahrádza neodkladné opatrenie stavebné povolenie?

Neodkladné opatrenie, ktorým súd zaväzuje vlastníka pozemku strpieť (umožniť) vybudovanie alebo osadenie účelovej komunikácie nenahrádza povolenia stavebného úradu. Toto neodkladné opatrenie možno použiť len ako doklad preukazujúci oprávnenie na uskutočnenie stavby na danom pozemku, čo je len jedna z podmienok pre vydanie územného rozhodnutia (pozri § 38 SZ) alebo stavebného povolenia (pozri § 58 ods. 2 SZ).

Civilný súd v spore medzi dvoma súkromnoprávnymi (civilnoprávnymi) subjektmi nemôže rozhodnúť o tom, či vydá administratívnoprávne povolenie stavby. Civilné súdy rozhodujú v administratívnoprávnych (správnych) veciach len v rámci správneho súdnictva, kde zásadne môžu len zrušiť alebo potvrdiť rozhodnutie správneho orgánu (napríklad stavebného úradu), nemôžu však vydať rozhodnutie (povolenie) namiesto príslušného správneho orgánu. Vo vyššie uvedenom prípade sa nejedná o povolenie stavby, len priznanie súkromnoprávneho oprávnenia vybudovať danú stavbu na danom pozemku. Pre stavbu však v našom právnom poriadku treba splniť tak súkromnoprávne podmienky (právo k pozemku) ako aj administratívnoprávne podmienky (hygiena, doprava, súlad s územným plánom a pod.), pričom všetky tieto podmienky spoločne skúma stavebný úrad, ktorý je jediným príslušným orgánom na povoľovanie stavieb.

Stavbu cesty možno v zmysle Stavebného zákona uskutočňovať len na základe stavebného povolenia. Záver, že rozhodnutím súdu možno nahradiť stavebné povolenie, nemá oporu v platnom práve.

nahrádza neodkladné opatrenie súdu stavebné povolenie? - 1 neodkladné
Partnerom blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama