Neplatnosť zmluvy – kedy nastáva? Aké 2 druhy neplatnosti poznáme?

Dôsledkom absolútnej neplatnosti právneho úkonu (napr. zmluvy alebo výpovede) je, že právny úkon nemá žiadne právne účinky. Ak ide napríklad o zmluvu, absolútne neplatná zmluva nikoho nezaväzuje. Neplatnou výpoveďou od zamestnávateľa zas nedôjde k ukončeniu pracovného pomeru…

Treba však rozlišovať medzi absolútne neplatným právnym úkonom a relatívne neplatným právnym úkonom. Prípadov relatívnej neplatnosti je len niekoľko a sú uvedené v § 40a Občianskeho zákonníka, v ostatných prípadoch pôjde o absolútnu neplatnosť.

Absolútna neplatnosť zmluvy

Absolútne neplatný právny úkon (napr. zmluva) nemá od začiatku žiadne právne následky, hľadí sa naň akoby neexistoval. Absolútne neplatný právny úkon nemožno dodatočne schváliť a ani odstrániť vadu, ktorá spôsobuje neplatnosť (napríklad dodatkom k zmluve). Ak dôjde k plneniu na základe neplatného právneho úkonu, má druhá strana právo na vydanie bezdôvodného obohatenia. Na absolútnu neplatnosť je súd aj správny orgán povinný prihliadať ex offo, teda bez toho, aby na to upozorňovali strany sporu.

Judikatúra

„Absolútna neplatnosť právneho úkonu (negotium nullum) nastáva bez ďalšieho priamo zo zákona (ex lege), v dôsledku čoho sa hľadí na absolútne neplatný úkon tak, ako keby nebol nikdy urobený. Táto neplatnosť nemôže byť zhojená dodatočným schválením (ratihabíciou) a nemôže sa konvalidovať ani dodatočným odpadnutím dôvodu neplatnosti. Absolútne neplatný právny úkon nepôsobí právne následky ani v prípade, že na jeho základe už bolo kladne rozhodnuté o vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.“ (Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 Cdo 96/1995 z 1. júla 1998 publikované v časopise Zo súdnej praxe pod č. 39/1998)

neplatnosť zmluvy

Relatívna neplatnosť zmluvy

V § 40a sú uvedené prípady, v ktorých sa právny úkon považuje za platný, pokiaľ sa ten kto je právnym úkonom dotknutý nedovolá tejto neplatnosti. Dovolať sa neplatnosti možno buď oznámením druhému účastníkovi právneho úkonu, alebo aj v súdnom konaní. Keď sa dotknutá osoba dovolá neplatnosti právneho úkony, má to spätné účinky (ex tunc) ku dňu kedy došlo k neplatnému právnemu úkonu (napr. deň uzavretia zmluvy). To znamená, že ak došlo k plneniu v čase, keď sa právny úkon považoval za platný, a následne došlo k dovolaniu sa neplatnosti, ide o bezdôvodné obohatenie.

Absolútnej neplatnosti sa možno dovolať (súdnou žalobou o určenie neplatnosti právneho úkonu) kedykoľvek, pri relatívnej neplatnosti možno namietať premlčanie. Ak by sa dotknutá osoba dovolala relatívnej neplatnosti po troch rokoch, druhý účastník právneho úkonu môže použiť námietku premlčania. Relatívnej neplatnosti sa nemôže dovolať ten, kto ju spôsobil.

Ak dodatočne odpadne dôvod relatívnej neplatnosti (konvalidácia), právny úkon sa stáva platným.

Čiastočná neplatnosť

Ak právny úkon (napr. zmluva) má vadu, ktorá spôsobuje neplatnosť právneho úkonu, nemusí to automaticky spôsobovať neplatnosť celej zmluvy. Podľa § 41 Občianskeho zákonníka, ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje len na časť právneho úkonu, je neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy právneho úkonu alebo z jeho obsahu alebo z okolností, za ktorých k nemu došlo, nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu.

Príklad

Matka dcére daruje dom s tým, že sa matke zriadi vecné bremeno doživotného užívania. Zmluva teda obsahuje darovanie, ale aj zriadenie vecného bremena. Tak darovanie, ako aj zriadenie vecného bremena možno oddeliť a spísať pre každý z týchto dvoch právnych úkonov samostatnú zmluvu. Matke však pochopiteľne záleží, aby k darovaniu a k zriadeniu vecného bremena došlo súčasne. De facto matka podmieňuje dar tým, že sa jej zriadi vecné bremeno doživotného užívania domu. Tieto dve časti zmluvy nemôžu byť oddelené. Ak sa teda zistí, že vecné bremeno je zriadené neplatne, automaticky bude neplatné aj darovanie (hoci dôvod neplatnosti sa týka len zriadenia vecného bremena).

zmluva pre kataster

Konverzia a simulácia právneho úkonu

Ak neplatný právny úkon má náležitosti iného právneho úkonu, ktorý je platný, možno sa naň odvolať, ak je z okolností zrejmé, že vyjadruje vôľu konajúcej osoby.

Ak právnym úkonom má byť zastretý iný právny úkon, platí tento iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ak sú splnené všetky jeho náležitosti. Neplatnosti takého právneho úkonu sa nemožno dovolávať voči účastníkovi, ktorý ho považoval za nezastretý.

Najčastejšie dôvody neplatnosti

Neplatnosť právneho úkonu môže byť spôsobená formálnymi (napr. v zmluvu o predaji bytu bola uzavretá ústne, hoci zákon predpisuje písomnú formu) aj obsahovými nedostatkami. Najvšeobecnejšie sú dôvody neplatnosti formulované v ustanovení § 39 Občianskeho zákonníka, kde sa uvádza, že neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom. Spôsobov ako môže právny úkon odporovať zákonu je mnoho.

Tu sú niektoré z najčastejších vád právnych úkonov:

  • neurčitosť a nezrozumiteľnosť – 37 ods. 1 OZ,
  • nemožné plnenie – § 37 ods. 2 OZ,
  • nebolo rešpektované predkupné právo spoluvlastníkov (relatívna neplatnosť),
  • právny úkon urobila osoba, ktorá nebola oprávnená ho urobiť (napr. ak niekto „predá“ pozemok, hoci ho nevlastní),
  • právny úkon bol urobený z donútenia, t. j. neslobodne – 37 ods. 1 OZ
maxlaw advokátska
Partnerom blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama