Napadnutie ROEP a jeho oprava (3 právne prostriedky)

Skratka ROEP označuje register obnovenej evidencie pozemkov, ktorý sa vyhotovuje podľa zákona č. 180/1995 Z. z. a následne sa zapisuje do katastra. ROEP slúži na to, aby sa do katastra doplnili pozemky a ich vlastníci, ktorí neboli v katastri evidovaní (z rôznych dôvodov štát od 50. rokov neevidoval všetky pozemky).

Aj preto, že pri ROEP sa nevykonáva zameranie hraníc v teréne a riešia sa tu komplikované právne problémy z minulosti (duplicity, viacnásobné prevody), vzniká v tomto procese pomerne veľa chýb.

Chyby v ROEP môžu byť tak v písomnej časti (údaje o vlastníkoch pozemkov) ako aj v grafickej časti (nesprávne zakreslené pozemky v mape).

napadnutie roep - výpis z návrhu roep
výpis z návrhu ROEP

Napadnutie ROEP – 3 spôsoby

Napadnutie ROEP a oprava jeho údajov sú podľa platných zákonov možné tromi základnými právnymi prostriedkami:

  • návrhom podľa § 7 ods. 6 zákona č. 180/1995 Z. z.,
  • návrhom podľa § 59 ods. 2 písm. e) katastrálneho zákona, alebo
  • určovacou žalobou na súde.

1. Návrh podľa § 7 ods. 6 zákona č. 180/1995 Z. z.

Oprava (zmena) ROEP podľa § 7 ods. 6 je možná len za týchto podmienok:

  • o oprave sa rozhodne do 5 rokov od zápisu ROEP do katastra,
  • návrh sa podal skôr ako došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku alebo dotknutého spoluvlastníckeho podielu na inú osobu.

Tento spôsob opravy bol zavedený z dôvodu, že  oprava chýb v údajoch o právnych vzťahoch vnesených do operátov katastra nehnuteľností zápisom rozhodnutia o schválení registra cestou žalôb o určení vlastníctva sa vzhľadom na vyťaženosť orgánov justície javí ako spoločensky neúnosná.

2. Oprava ROEP podľa katastrálneho zákona

Údaje registra obnovenej evidencie pozemkov sa jeho zápisom do katastra stávajú údajmi katastra a stanovujú sa pre ne rovnaké pravidlá na opravu. Podmienkou opravy podľa § 59 ods. 2 písm. e) katastrálneho zákona je, že opravu už nie je možné vykonať vo vyššie uvedenej lehote 5 rokov. Tento právny prostriedok by sme teda mali využiť až vtedy, ak nie je možné dosiahnuť opravu pomocou zákona č. 180/1995 Z. z.

Na rozdiel od opravy podľa zákona č. 180/19995 Z. z., v tomto prípade nejde o priamu opravu ROEP, ale o opravu údajov katastra zapísaných na základe ROEP.

3. Určovacia žaloba

Kto sa domnieva, že v katastri má byť evidované jeho vlastnícke právo (namiesto nesprávne evidovanej osoby) má možnosť podať určovaciu žalobu podľa § 137 písm. c) Civilného sporového poriadku. Žalobu je možné podať bez ohľadu na to, či sme využili ostatné dva právne prostriedky uvedené vyššie.

Keďže oprava ROEP je často pomerne komplikovaná právna situácia, odporúčam pri nej využiť právnika so skúsenosťami v tejto oblasti.

maxlaw advokátska
Partnerom tohto blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama