Návrh na opravu chyby v katastrálnom operáte – vzor

Konanie o oprave chyby vedené katastrom je konanie, v ktorom sa opravujú chybné údaje katastra, ktoré vznikli jeho vlastnou činnosťou alebo činnosťou iných štátnych orgánov na základe chybných podkladov okresného úradu.

Aké chyby možno opraviť?

V § 59 ods. 2 Katastrálneho zákona sú podrobnejšie konkretizované právne situácie, o ktorých sa rozhoduje v konaní o oprave chyby. Ide najmä o tieto chyby

  • ktoré vznikli nesprávnym zápisom listiny (napr. preklepom zapisovateľky),
  • ktoré boli zapísané na základe listiny nespôsobilej na vykonanie záznamu alebo poznámky (t. j. porušenie § 42 katastrálneho zákona),
  • o duplicitne evidovaných vlastníckych právach, ak všetky dotknuté osoby súhlasia s opravou,
  • ktoré boli zapísané do katastra na základe registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP), a to po 5 rokoch od jeho zápisu,
  • o výmere parcely C-KN, ak nie je v súlade s výmerou vypočítanou zo súradníc lomových bodov hraníc pozemku.

Návrh na opravu chyby môže na kataster podať osoba, ktorej sa chybný údaj týka. Za konanie o oprave chyby sa neplatí žiadny poplatok.

Vzor návrhu

Okresnému úradu Bratislava

katastrálnemu odboru

Ružová dolina 27

821 09 Bratislava 2

Návrh na opravu chyby v katastrálnom operáte

(podľa § 24 ods. 1 katastrálneho zákona)Navrhovateľ:

Margita Modrá, rod. Biela, nar.:………………………., trvale bytom Terchová č. 2700, 013 06 Terchová, rodné číslo:……………………………..…, občianka SR

Predmet návrhu:

Navrhovateľ týmto navrhuje vykonať opravu v katastrálnom operáte nasledovne:

Na liste vlastníctva č. 565, k. ú. Petržalka sa opraví spoluvlastnícky podiel Margity Modrej z 1/6 na 1/4.

Dôvody podania návrhu:

Margita Modrá má na LV č. 565, k. ú. Petržalka, zapísaný spoluvlastnícky podiel 1/6 na pozemkoch, parcelách C-KN č.  226/10, orná pôda o výmere 228 m2, a C-KN č.  226/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 728 m2. Ako titul nadobudnutia tohto podielu je uvedené dedičské rozhodnutie č. NZ 165/2003 zo dňa 16.4.2004. Podľa uvedeného dedičského rozhodnutia má však Margita Modrá mať podiel 1/4. Podiel zapísaný na LV č. 565 je teda zapísaný v rozpore s listinou, čo je potrebné opraviť postupom podľa § 59 ods. 2 písm. a) katastrálneho zákona.

Prílohy:

1. fotokópia dedičského rozhodnutia č. NZ 165/2003 zo dňa 16.4.2004

V …………………………………………. dňa ………………………………

Margita Modrá : ……………………………………………………… (podpis)

Návrh na opravu chyby v katastrálnom operáte - vzor
Partnerom blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Moje ďalšie články môžete sledovať na facebooku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.