Košík
neodkladné opatrenie

Návrh na opravu chyby v katastrálnom operáte – vzor

Okresnému úradu Bratislava

katastrálnemu odboru

Ružová dolina 27

821 09 Bratislava 2

Návrh na opravu chyby v katastrálnom operáte

(podľa § 24 ods. 1 katastrálneho zákona)Navrhovateľ:

Margita Modrá, rod. Biela, nar.:………………………., trvale bytom Terchová č. 2700, 013 06 Terchová, rodné číslo:……………………………..…, občianka SR

Predmet návrhu:

Navrhovateľ týmto navrhuje vykonať opravu v katastrálnom operáte nasledovne:

Na liste vlastníctva č. 565, k. ú. Petržalka sa opraví spoluvlastnícky podiel Margity Modrej z 1/6 na 1/4.

Dôvody podania návrhu:

Margita Modrá má na LV č. 565, k. ú. Petržalka, zapísaný spoluvlastnícky podiel 1/6 na pozemkoch, parcelách C-KN č.  226/10, orná pôda o výmere 228 m2, a C-KN č.  226/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 728 m2. Ako titul nadobudnutia tohto podielu je uvedené dedičské rozhodnutie č. NZ 165/2003 zo dňa 16.4.2004. Podľa uvedeného dedičského rozhodnutia má však Margita Modrá mať podiel 1/4. Podiel zapísaný na LV č. 565 je teda zapísaný v rozpore s listinou, čo je potrebné opraviť postupom podľa § 59 ods. 2 písm. a) katastrálneho zákona.

Prílohy:

1. fotokópia dedičského rozhodnutia č. NZ 165/2003 zo dňa 16.4.2004

V …………………………………………. dňa ………………………………

Margita Modrá : ……………………………………………………… (podpis)

Partnerom blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *