Právo cesty cez priľahlý pozemok (vecné bremeno podľa § 151o ods. 3 OZ)

Zdá sa, že možnosť zriadenia vecného bremena podľa § 151o ods. 3 OZ sa začala hojne využívať. Svedčí o tom aj judikát Najvyššieho súdu SR, ktorý si v ďalšom texte spomenieme.

Ako možno právo cesty získať?

Občiansky zákonník v § 151o ods. 3 upravuje uvedené vecné bremeno a súčasne definuje podmienky pre jeho získanie nasledovne:

Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok.“

Príklad

Na nasledujúcom príklade si ukážeme, v akých prípadoch bude možné zriadiť právo cesty podľa § 151o ods. 3 OZ:

„P. Jozef sa neporadil s právnikom a kúpil rodinný dom so záhradou, ku ktorým však nevedie žiadna verejná komunikácia a k rodinnému domu sa dá dostať iba cez pozemky susedov. Podľa platného práva môže p. Jozef získať prístup k stavbe dvoma spôsobmi:

1. dohodnúť sa na umožnení prístupu so susedom (napr. odkúpením časti pozemku), alebo môže

2. podať na súd návrh na zriadenie práva cesty podľa § 151o ods. 3 OZ.

Podľa zákona musí p. Jozef vyčerpať najprv prvý spôsob a až potom sa môže pokúsiť získať prístup druhým spôsobom. Aj to však nebude jednoduché. P. Jozef totiž bude musieť návrh riadne naformulovať a preukázať, že spĺňa podmienky na zriadenie práva cesty. Počítať musí aj s tým, že súd zriadi vecné bremeno spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok za odplatu.

P. Jozef má však aj trochu šťastie v tom, že na pozemku má rodinný dom, pretože ak by na pozemku nebola stavba, nemal by možnosť zriadiť vecné bremeno ani podľa § 151o ods. 3 OZ. Bol by v podstate odkázaný iba na dohodu so susedom a na jeho dobrú vôľu.“

právo cesty, vecné bremeno

Judikát: Náhrada za vecné bremeno

Problémom vecného bremena podľa § 151o ods. 3 OZ je najmä to, že zákonodarca priamo neuviedol, či za toto vecné bremeno patrí náhrada alebo má byť bezplatné. Túto otázku riešil najvyšší súd a s použitím Ústavy SR dospel k tomuto záveru:

„Vecné bremeno podľa § 151o ods. 3 Občianskeho zákonníka zriadi súd len za primeranú náhradu. Ide o vzájomne podmienený vzťah, čo musí vyplývať z výroku súdneho rozhodnutia, a to aj v prípade, že sa takej náhrady nikto v spore nedomáhal. Vzájomná podmienenosť je dôsledkom aplikácie článku 20 ods. 4 v spojení s článkom 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky súdmi Slovenskej republiky.

Určenie výšky náhrady za zriadenie vecného bremena je výsledkom posúdenia individuálnych okolností každej prejednávanej veci. Každé rozhodnutie o náhrade za zriadenie vecného bremena je založené na riešení individuálnych otázok. Určenie náhrady za zriadenie vecného bremena je na úvahe súdu, pričom táto musí byť primeraná ujme, ktorú vlastník pozemku v dôsledku zriadenia cesty utrpí. Ide o jednorazovú náhradu, ktorá má kompenzovať ujmu, že vlastník nemôže iba z dôvodov na strane žalobcov ekonomicky využiť vlastný majetok v plnom rozsahu.“ (uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28. februára 2022, sp. zn. 7Cdo 257/2021).

Podmienky

Najvyšší súd dospel v podstate k názoru, že v prípade zriadenia tohto vecného bremena ide o nútené obmedzenie vlastníckeho práva podľa Čl. 20 ods. 4 Ústavy SR, čím okrem náhrady nepriamo určil aj ďalšie podmienky pre jeho zriadenie, ktoré nenájdeme v § 151o ods. 3 OZ.

Ide o tieto podmienky zriadenia vecného bremena podľa § 151o ods. 3 OZ:

  • primeraná náhrada,
  • verejný záujem,
  • nevyhnutný rozsah (miera) vecného bremena,
  • zriadenie na základe zákona.

Praktické problémy

V praxi nebude zriaďovanie týchto bremien jednoduché. Určenie primeranej náhrady, určenie nevyhnutnosti vecného bremena, jeho rozsahu, určenie priľahlého pozemku a podobne, to všetko sú v týchto prípadoch pomerne komplikované otázky. V podstate ide o istý druh vyvlastňovacieho konania, s tým rozdielom, že namiesto správneho orgánu ho uskutočňuje súd.

V týchto prípadoch, podobne ako v mnohých iných odporúčame zainteresovaným v prvom rade dohodu.

maxlaw advokátska
Partnerom blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama