Prevod a prechod pozemku – aký je rozdiel?

Ozrejmíme si dva pojmy z právnickej terminológie, ktoré sa často používajú v súvislosti s katastrom nehnuteľností, a to v zákonoch, v právnickej literatúre, či v rozhodnutiach štátnych orgánov.

O prechode alebo prevode práva sa najčastejšie hovorí pri vlastníckom práve, no rovnako je možné tieto pojmy používať aj pri iných právach (záložné právo, právo z vecného bremena, právo na reklamáciu, právo na odstúpenie a pod.).

Ak hovoríme o prevode a prechode pozemku, tak v podstate hovoríme o prevode a prechode vlastníckeho práva k pozemku.

Čo je prevod?

Pod prevodom sa rozumie zmena nositeľa práva realizovaná na základe zmluvy, prípadne aj iným právnym úkonom pôvodného nositeľa práva (napr. vloženie majetku do obchodnej spoločnosti). Ide teda o zmenu nositeľa práva právnym úkonom vykonaným pôvodným nositeľom práva. V drvivej väčšine sú týmito právnymi úkonmi zmluvy, napríklad kúpna zmluva.

Čo je prechod?

O prechode práva hovoríme vtedy, ak zmena nositeľa práva nastáva v dôsledku inej právnej skutočnosti ako je právny úkon pôvodného nositeľa. Takouto právnou skutočnosťou môže byť napríklad rozhodnutie o vyvlastnení, smrť (dedenie), zákon, či spracovanie veci. K zmene teda dochádza bez vôle pôvodného nositeľa. V prípade závetu ide o kombináciu právneho úkonu (závetu) a právnej skutočnosti (smrti). Dedenie je však podľa zákona viazané na moment smrti, nie na prejav vôle nositeľa práva, preto aj tu hovoríme o prechode.

Aký význam má rozlišovať medzi prechodom a prevodom?

Teoreticky by sme si možno vystačili aj s jedným z týchto pojmov, avšak zákony ich rozlišujú a spájajú s nimi rôzne povinnosti. Napríklad v § 133 ods. 2 Obč. zákonníka sa uvádza, že prevod pozemku je viazaný na vklad do katastra. O prechode pozemku to však neplatí.

§ 133 ods. 2 Obč. zákonníka:

Ak sa prevádza nehnuteľná vec na základe zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo vkladom do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov, ak osobitný zákon neustanovuje inak.“

Rozlišovanie týchto pojmov nám teda môže pomôcť pri rozhodovaní, či máme na kataster podať návrh na vklad, alebo návrh na záznam. Pokiaľ ide o prevod vlastníckeho práva k pozemku, je potrebné podať návrh na vklad. Pokiaľ ide o prechod vlastníckeho práva (napr. dedením), je potrebné podať návrh na záznam. Neplatí to však absolútne, napríklad vlastnícke právo deklarované v rozsudku sa v praxi zásadne zapisuje záznamom bez ohľadu na to, ako bolo pôvodne nadobudnuté (pozri § 36a katastrálneho zákona).

Právne účinky prevodu a prechodu

Už zo samotnej podstaty pojmov prevod a prechod vyplýva, že ide o odvodené (drivátne) spôsoby nadobudnutia vlastníckeho práva. V obidvoch prípadoch ide o prenos práva z pôvodného nositeľa na nového nositeľa. Nový nositeľ je teda právnym nástupcom pôvodného nositeľa. V prípade, že ide o prechod alebo prevod vlastníckeho práva, nový nositeľ zásadne nadobúda aj vecné práva, ktoré sa viažu k veci (záložné práva, vecné bremená a pod.) pokiaľ zákon neuvádza opak.

Zároveň platí, že nik nemôže na iného previesť viac práv ako sám má. Podobne, ani pri prechode práva nemôže na nového nositeľa prejsť viac práv ako mal pôvodný nositeľ.

Moje ďalšie články môžete sledovať na facebooku.

maxlaw advokátska
Partnerom blogu je advokátska kancelária MaxLaw, s. r. o.

3 Odpovede

  1. Vážený pán Halama, prosím mám problém, ktorý nevie vyriešiť nikto koho som oslovil, pomohli by ste mi napr.aj radou alebo posúdením alebo upriamiť na osobu, ktorá by mi pomohla. Samozrejme riadne zaplatím.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaujíma Vás pozemkove, katastrálne a stavebné právo?

Navštívte e-shop.

pozemkové právo kniha 2022 halama